Lesovereenkomst


Opzegging

Opzegging van de lesovereenkomst dient schriftelijk of mondeling te geschieden met inachtneming van een periode die twaalf lessen bevat. Dat betekent dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft.

Verzuim

Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd.

 

Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden.

 

Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen die gemist worden na die periode.

 

Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen lesgeld meer verschuldigd.

 

Bij verzuim wegens ziekte probeert de docent, indien mogelijk, de les in te halen.

 

Bij alle andere verzuim hangt het inhalen van een les van de omstandigheden af.

 

De leerling wordt dringend verzocht eventuele verhindering zo snel mogelijk aan de docent door te geven (minimaal 24 uur van tevoren), zodat ruim van tevoren inhaallessen ingeroosterd kunnen worden.

 

Bij verzuim wegens arbeidsongeschiktheid van de kant van de docent dienen binnen de verzuimperiode drie lessen doorbetaald te worden. Na drie niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.